ที่มาคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวบรวมองค์ความรู้ที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามแนวพระราชดำริ ประเด็นพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น เช่น หนังสือ นิทาน คลิปวีดีโอที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่น เอกสารความรู้ที่ใช้ในการอบรม เป็นต้น นำมาเผยแพร่ในรูปแบบของสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้และเข้าใจเข้าถึง เพื่อปลูกฝังการรักการอ่านและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ผ่านโปรแกรมระบบคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ผ่านทางเว็บไต์  https://childmedia.kku.ac.th/  ทั้งนี้ได้มีการตรวจสอบเนื้อหาและคุณภาพของสื่อก่อนการเผยแพร่ โดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 5775/2562 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

หนังสือออนไลน์ E-book

8 รายการ


โครงการการสร้างจิตสำนึกและพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 2564

นางสาวนันณิชา จำใบ
อ่านเล่มนี้

โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ตำบลบัวเงิน
นางลักษิกา พิลาโท
อ่านเล่มนี้

รายงานโครงการการจัดการองค์ความรู้และแนวทางการสร้าง
นางสาวสาวิตรี ศรีมงคล
อ่านเล่มนี้

คู่มือการเก็บเมล็ดไม้และการเพาะกล้าไม้ท้องถิ่น
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่อง
อ่านเล่มนี้

รายงานโครงการคลังปัญญาผู้สูงอายุตามแนวพระราชดำริ
นางสาวสาวิตรี ศรีมงคล
อ่านเล่มนี้

รายงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะ
นางสาวนารีรัตน์ จำใบ
อ่านเล่มนี้

รายงานโครงการธนาคารโค-กระบือตามแนวพระราชดำริ 2563
นางลักษิกา พิลาโท
อ่านเล่มนี้

หยดน้ำพระทัย สู่ใจไทยทุกดวง

หยดน้ำพระทัย สู่ใจไทยทุกดวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่นก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่านเล่มนี้


เอกสารประกอบการอบรม

8 รายการ


คู่มือการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเรียนรู้พรรณไม้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อ่านเล่มนี้

การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในการใช้ปุ๋ยชีวภาพสำหรับก
อ่านเล่มนี้

การจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้เทคโนโลยีพื้นฐาน Learni
ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
อ่านเล่มนี้

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ Model of Teaching
ผศ.ดร.อรธิดา ประสาน คณะครุศาส
อ่านเล่มนี้

การผลิตและแปรรูปมะนาว
ผศ.ดร.สมพร เกตุแก้ว
อ่านเล่มนี้

เศรษฐกิจพอเพียงกับการทำบัญชีครัวเรือน
ผศ.จินตนา สมสวัสดิ์
อ่านเล่มนี้

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงไก่ไข่ในเชิงธุรก
อ่านเล่มนี้


นิทานส่งเสริมการอ่าน

27 รายการ


อสม.น้อย


อ่านเล่มนี้

หนองหว้าหรรษา2 ตอน ตะลุยหนองหว้า
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
อ่านเล่มนี้

หนองหว้าหรรษา3 ตอน สบายดีที่หนองหว้า
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
อ่านเล่มนี้

หนองหว้าหรรษา1 ตอน หนองหว้ามาจากไหน
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
อ่านเล่มนี้

หนองหว้าหรรษา 4 ตอน กระติบข้าวชาวหนองหว้า
โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ
อ่านเล่มนี้

ภาพปก ผ้าไหม ลายงาม

ผ้าไหม ลายงาม
โรงเรียนบ้านดอนแขม
อ่านเล่มนี้

พบกันครั้งหนึ่ง คิดถึงตลอดไป
โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว ต. ยา
อ่านเล่มนี้

เชิญชวนกันไปดูพีธีบูชาเจ้าป่า เจ้าเขา

อุทาหรณ์ตอนเที่ยวเก้ง
โรงเรียนบ้านนางิ้ว สพป.ขอนแก่น
อ่านเล่มนี้

ปกหนังสือหนองแวงแห่งความรัก

หนองแวงแห่งความรัก
โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา
อ่านเล่มนี้


images/file/2021-02-121613067776.php images/file/2021-02-121613067569.php

ติดต่อสอบถาม:
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ชั้น 3 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ
ต. ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/ แฟกซ์  043-202-155
หมายเลขภายใน 42178, 42179 และ 42180
อีเมล: orip@kku.ac.th

Facebook เข้าสู่ระบบ
copyright © 2019 Coordination Center of the Royal Innitiative Projects, KKU . All right reserved.